PhiLip3169 Tại 13-3-2013 01:33:14

?á th?ch anh

Bài ???c PhiLip3169 s?a lúc  13-3-2013 01:46

?á th?ch anh               
                 ?á th?ch anh có tác d?ng tr?ng vi?c tr? b?nh, khúc x? các ḍng n?ng l??ng x?u c?a ??t, tr?n tr?ch, c?u tài.
                                       ?á th?ch anh ( Quartz ):


??c tr?ng ???c bi?t ??n nhi?u nh?t l?u ch?a trong th?ch anh là tác ??ng áp ?i?n và kh? n?ng l?u tr? thông tin c?a nó trong t?ng h?p vi m?ch Silic (silicon chip). Vào cu?i nh?ng n?m 1940, các nhà nghiên c?u phát hi?n r?ng khi thêm các nguyên t? l? vào tinh th?, m?t v?t d?n truy?n s? ???c h́nh thành. ?i?u này ???c ?ng d?ng trong các máy thu thanh khu?ch ??i tín hi?u ?i?n, truy?n nó ??n tinh th? áp ?i?n, tinh th? này l?n l??t rung ??ng t?o âm thanh . ?ng d?ng này d?n dà phát tri?n vào khoa h?c k? thu?t máy tính s?. Ngày nay, thông tin ???c chuy?n mă s? ngôn ng? máy tính ?? truy?n ?i chính xác và nhanh. Vi?c này th?c hi?n ???c là nh? s? khám phá t?ng h?p vi m?ch silic làm b?ng th?ch anh, tinh th? có kh? n?ng nh?n, l?u tr? và phát. N?u không có tinh th? th?ch anh, chúng ta không có máy tính, máy vi tính, các thi?t b? ?i?n t? v?n pḥng, b? ki?m soát sóng vi ba...
Ngoài ra, ?á th?ch anh c̣n cung c?p cho con ng??i nh?ng n?ng l??ng quư báu ??n chi?u kích bên trong c?a tâm h?n, ?ánh th?c ti?m n?ng ?ang c̣n “ng? yên” trong năo b? c?a chúng ta. V́ tính ch?t ??c bi?t c?a tinh th?: H?p th? ???c các m?u h́nh n?ng l??ng cho nên t? ngàn x?a th?ch anh ?ă ???c s? d?ng ?? ch?a b?nh, kích thích kh? n?ng sinh tr??ng c?a cây, tinh l?c n??c u?ng ho?c s? d?ng th?ch anh trong nh?ng bu?i thi?n ??nh.
C?u trúc phân t? c?a th?ch anh g?m m?t nguyên t? Silicon v?i hai nguyên t? oxy t?o thành Dioxide silic (SiO2), tinh th? có h́nh l?c ph??ng, ?? khúc x?: 1,54-1,55, ?? c?ng: 7,0 và có t? tr?ng: 2.6g – 2,7g /cm3.
?á th?ch anh có nhi?u m?u khác nhau: h?ng, vàng, tím, tr?ng, khói, xanh. Ngoài ra nó c̣n có lo?i ??c bi?t ???c g?i là: th?ch anh tóc (Quart-Rutilated). Do ho?t ??ng c?a núi l?a trong ḷng ??t nên bên trong nó có nh?ng s?i dây Titane m?u vàng, tr?ng, nâu ho?c ?en. Lo?i ?á này hi?m nên giá thành ??t và ch? dùng làm ?á trang s?c. Th?ch anh h?ng là lo?i ?á có nhi?u nên giá thành v?a ph?i. Nh?ng lo?i có m?u: xanh, vàng, khói, tím có s? l??ng khai thác ???c ít nên giá thành t??ng ??i ??t.

Tác d?ng c?a ?á th?ch anh ??i v?i c? th? ng??i:
A) Th?ch anh h?ng (Rose quartz) :
http://www.google.com.vn/imgres?q=th%E1%BA%A1ch+anh+h%E1%BB%93ng&hl=vi&sa=X&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbnid=kAwoVZLx7HXH3M:&imgrefurl=http://daquythiennhien.com/San-pham/2591038/276739/Thach-Anh-Hong.html&docid=Jm-u9qlZkgGywM&imgurl=http://xspace.talaweb.com/HoaGemstone/home/THACH%252520ANH/Hong/rosequartz.jpg&w=640&h=361&ei=wHU_UYfTD66QiQfCr4CoBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:13,s:0,i:119&iact=rc&dur=177&page=1&tbnh=168&tbnw=299&start=0&ndsp=21&tx=147&ty=66http://www.google.com.vn/imgres?q=th%E1%BA%A1ch+anh+h%E1%BB%93ng&hl=vi&sa=X&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbnid=kAwoVZLx7HXH3M:&imgrefurl=http://daquythiennhien.com/San-pham/2591038/276739/Thach-Anh-Hong.html&docid=Jm-u9qlZkgGywM&imgurl=http://xspace.talaweb.com/HoaGemstone/home/THACH%252520ANH/Hong/rosequartz.jpg&w=640&h=361&ei=wHU_UYfTD66QiQfCr4CoBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:13,s:0,i:119&iact=rc&dur=177&page=1&tbnh=168&tbnw=299&start=0&ndsp=21&tx=147&ty=66??c ?i?m: Kích thích s? h?ng ph?n
c?a con ng??i khi h?c t?p và làm vi?c.
Gi?m thi?u stress, t?ng kh? n?ng sáng t?o và s? quy?t tâm.
Cách s? d?ng: Nên ??t ?á trên bàn, trong pḥng ng?, pḥng khách ho?c qu?y thu ngân, ?á s? cho nh?ng n?ng l??ng sinh h?c “t?t lành”. Khi chúng ta m?t m?i có th? c?m (v?i ?á nh?) ho?c ??t tay lên ?á (v?i viên ?á to), s? h?t m?t. Lo?i ?á này dùng ?? tr?n tr?ch và kéo khí r?t t?t v́ giá thành ph?i ch?ng và có th? mua ???c nh?ng viên ?á có kích th??c cơ l?n. N?u ??t ?á vào luân xa s? 4 và s? 1: s? kh?i ho?c t? ?i?u ch?nh m?t s? b?nh n?i t?ng nh?: b?nh tim, ph?i, tuy?n sinh d?c...

B) Th?ch anh tím (Amenthyst quartz):

http://phongthuynhatnam.com/images/upload/da-phong-thuy-1634487816363281250.jpg

??c ?i?m: ?i?u hoà tinh th?n,
gi?m stress, t?ng trí nh? và t?ng
kh? n?ng thi?n ??nh. Ch?a b?nh tâm
th?n ho?c dùng ?? khôi ph?c trí nh?.
Cách s? d?ng: Nên ??t ?á c?nh gi??ng ng?, trên bàn làm vi?c ho?c ??t ?á tr??c m?t trong lúc thi?n ??nh. Lo?i ?á này có th? làm thành trang s?c ?eo trên ng??i, không dùng ?? kéo khí v́ giá thành ??t và ch? có kích c? nh?. ??t ?á th?ch anh tím vào luân xa s? 5 ho?c s? 7 có th? ch?a ???c m?t s? b?nh n?i t?ng có liên quan ??n tuy?n giáp.
C)Th?ch anh vàng (citrin quart):
??c ?i?m: ?i?u hoà khí huy?t, ch?a các b?nh ???ng ru?t, khôi ph?c ch?c n?ng gan, gi?m thi?u stress.
Cách s? d?ng: ??t ?á trong pḥng ng?, trên bàn làm vi?c. N?u ??t ?á vào luân xa 3 s? c?i thi?n ???c m?t s? b?nh nh?: tuy?n th??ng th?n, ch?c n?ng gan, m?t...Lo?i ?á này có th? dùng làm ?? trang s?c ?eo trên ng??i r?t t?t cho s?c kho?. Không s? d?ng cho vi?c kéo khí ho?c nâng sinh khí v́ giá thành ??t, kích th??c nh?.

D) Th?ch anh tr?ng ( klear quartz ):

http://phongthuynhatnam.com/images/upload/ProductImages.jpg

??c ?i?m:
Ch?ng ???c tia c?c tím,
các tia sáng khúc x? c?a
m?t tr?i, t?ng trí nh? và kh? n?ng làm vi?c c?a tuy?n yên. Gi?m thi?u stress.
Cách s? d?ng: ??t kh?i c?u nhi?u m?t vào n?i có n?ng r?i gay g?t, ?á s? t? khúc x? làm tan bi?n ?i nh?ng tia c?c tím. Có th? ??t ?á trong pḥng ng?, pḥng khách và trên bàn làm vi?c. Dùng ?á ??t vào luân xa 7 ho?c khi ng?i thi?n ??nh s? r?t t?t.

E) Th?ch anh khói ( Smoke quartz ):

http://phongthuynhatnam.com/images/upload/1300855717_img2501.jpg

??c ?i?m:
Có m?u trong m? nh?
làn khói thu?c lá. Có m?u
khói nâu, khói m?u ?en và khói m?u xám. ?á có kh? n?ng làm t?ng c??ng ho?t ??ng c?a gan, m?t, lá lách.
Cách s? d?ng: ?? ?á trên bàn làm vi?c, có th? ?? trong pḥng khách ho?c pḥng ng?. Trong khi thi?n ??nh nên có viên ?á này tr??c m?t, s? t?ng c??ng kh? n?ng tâm linh. Có th? dùng ?á này ?? nâng sinh khí pḥng ng? ho?c pḥng khách r?t t?t nh?ng giá thành h?i cao.

G) Th?ch anh xanh ( Blue quartz ):
??c ?i?m: T?ng kh? n?ng sáng t?o khoa h?c và ngh? thu?t, gi?m thi?u stress, khai thông kinh m?ch và ?n ??nh tinh th?n.
Cách s? d?ng: ?á này ch? dùng làm trang s?c v́ r?t hi?m và ??t. ?ánh thành m?t nh?n ho?c m?t dây truy?n ?eo trên ng??i r?t có l?i cho tinh th?n và n?ng l?c sáng t?o. Dùng ?á ??t vào luân xa 6 ?? khai m? thiên nhăn.

H) Th?ch anh tóc ( quart rutilated ):

http://phongthuynhatnam.com/images/upload/rutilated300.gif

??c ?i?m:
T?ng kh? n?ng ho?t
??ng c?a năo, c?i thi?n
ch?c n?ng gan và tuy?n
v?, t?ng c??ng kh? n?ng sinh d?c, gi?m stress.
Cách s? d?ng: ?á này ch? dùng làm trang s?c v́ r?t hi?m và ??t. Th??ng ???c ?ánh thành m?t nh?n ho?c m?t dây chuy?n ?eo trên ng??i r?t có l?i cho s?c kho?. Không dùng ?? nâng sinh khí nhà ? v́ hi?m và giá thành r?t cao.

L?U Ư:
1) Ph?i làm s?ch n?ng l??ng ?á và làm s?ch b? m?t c?a ?á tr??c khi s? d?ng
2) T?t c? các loài ?á th?ch anh trên ??u có th? ngâm vào n??c su?i qua ?êm sáng dùng ?? u?ng r?t có l?i cho tiêu hoá và thanh l?c các ch??c khí c̣n t?n ??ng trong l?c ph?, ng? t?ng.
3)Ngâm ?á kho?ng 20 phút trong b?n t?m, sau ?ó n?m ngâm ḿnh vào b?n n??c ?ó. N?u th??ng xuyên t?m s? có làn da ??p v́ ???c t?y r?a n?ng l??ng b?ng n??c n?ng l??ng c?a ?á.

4) Khi ?ă s? d?ng ?á vào công vi?c nào ?ó, ph?i t?y r?a n?ng l??ng và làm s?ch b? m?t c?a ?á sau ?ó m?i dùng ?á vào công vi?c ti?p theo.
  5) Không ??t ?á vào nh?ng n?i da ?ang b? tr?y s??c.

Ngu?n t?ng h?p.

trankim Tại 21-8-2013 20:33:39

TÁC D?NG C?A CÁC LO?I ?Á TH?CH ANH (B? sung)

Tác d?ng c?a ?á th?ch anh do c?u t?o v? ??a ch?t ??c biêt, ?á Th?ch Anh ch?a m?t ngu?n n?ng l??ng m?nh m? mà con ng??i ít bi?t t?i. M?t s? thông tin d??i ?ây s? cho b?n hi?u thêm v? tác d?ng c?a các lo?i ?á Th?ch Anh.
1. Tác D?ng ?á Th?ch anh tr?ng (Clear quartz)
Th?ch anh tr?ng bao g?m nhi?u s?c thái: Không màu trong su?t, tr?ng, tr?ng ??c. Lo?i không màu và trong su?t c̣n ???c g?i là th?ch anh pha lê, t??ng tr?ng cho s? tinh khi?t nên d? dàng dung n?p,  xuyên qua các vùng khí quang c?a c? th?. Theo quang ph? h?c, màu tr?ng là tâp h?p c?a t?t c? các màu s?c khác nhau nên có th? dùng th?ch anh tr?ng ?? ?i?u ḥa n?ng l??ng d? th?a hay khi?m khuy?t c?a các màu s?c khác. Khí quang c?a th?ch anh tr?ng v?a thanh v?a mát nên r?t hi?u qu? trong v?n ?? ?c ch? các kh?i n?ng l??ng có tính n?ng ??ng nh? c?ng th?ng th?n kinh, cao huy?t áp, s?t, ?au nh?c c?p tính…

Kh? n?ng trong y h?c:
- Thanh nhi?t, h? s?t.
- ?n ??nh th?n kinh, ?i?u ḥa huy?t áp.
- C?t c?n ?au, kháng viêm, ch?ng s?ng.
- Gi?i tr? m?t m?i, tr?m u?t, c?ng th?ng.
- Giúp t?p trung t? t??ng
- Giúp s? c?m nh?n (rung ??ng) t?ng lên
- Ph?c h?i trí nh?
- Ch?a b?nh ?ăng trí
- Tr? giúp t́m ng??i m?t tích
- Ki?m hăm và ch?n ??ng nh?ng tính x?u - tâm ma tr?i d?y.

2. Tác D?ng ?á Th?ch Anh Tím  (Amethyst)
Lo?i ?á n?i ti?ng nh?t trong h? ?á Th?ch Anh. Nó không nh?ng ch? n?i ti?ng v? v? ??p ‘thiên phú’ trong ngành n? trang - ?á quư, mà nó c̣n ??i di?n cho ‘??nh Cao Trí Tu?’ c?a n?n Tâm Linh. ?á Th?ch Anh Tím ???c m?nh danh là ‘Th?y trong các b?c th?y’. ?ây là m?t lo?i th?ch vô cùng ‘huy?n di?u’ giúp ích r?t nhi?u cho nhân lo?i nói riêng, v?n v?t nói chung, trong nhi?u lănh v?c th? xác l?n tinh th?n. Amethyst theo Hy Lap c? ?ó là Amethustos - có ngh?a là ‘B?t say’ (không b? say) và r?t ???c các tri?u ??i vua chúa dùng ?? làm ly u?ng n??c, u?ng r??u (v?a có th? gi?i ???c ??c t? c?a r??u, v?a làm t?ng ph?m ch?t c?a r??u). Màu tím c?a Amethyst theo tâm linh là màu s?c c?a ‘t?i cao trí tu?’ và ‘t́nh th??ng vô ?i?u ki?n’. Trong Ph?t giáo, ?ó là ánh hào quang phát ra, ??i di?n cho trí tu? c?a Nh? Lai, trong Công giáo, ?ó là t??ng tr?ng v? t́nh th??ng bác ái c?a Chúa. Do ?ó, Th?ch Anh Tím Amethyst d? dàng h? h? ng??i ?eo hóa gi?i nhi?u s? b? t?c v? th? xác l?n tinh th?n. Có th? giúp gi?i tr? nh?ng s? ch?p nê (dính m?c, nghi?n ng?p), t?n ??ng trong tâm th?c, th??ng dùng cho các chính tr? gia, lănh ??o giúp cho h? sáng su?t, t?p trung trong m?i quy?t ??nh.

Kh? n?ng trong y h?c:
- Là lo?i th?ch có kh? n?ng thanh nhi?t, h? s?t r?t hay.
- Là lo?i th?ch tr? giúp trong vi?c ?i?u tr? hay c?t c?n ?au do phong th?p, nh?c m?i.
- Là lo?i th?ch chuyên dùng ?? gi?i ??c (do r??u, thu?c, á phi?n, hóa ch?t, hormone…)
- Là lo?i th?ch có tác d?ng an th?n, ?n ??nh th?n kinh, ?i?u ḥa huy?t áp.
- Là lo?i th?ch có kh? n?ng kích thích ho?t ??ng c?a tuy?n Yên và Tùng và quân b́nh s? ?i?u ti?t hormone.

- Th?ch anh tím c?ng có tác d?ng r?t t?t trong ch?ng say r??u và các ch?t ??c h?i khác. Th?ch anh tím (amethyst) b?t ngu?n t? ti?ng Hy l?p là amethytos có ngh?a là không say. ?á có tác d?ng gi?i ??c r??c và các ch?t ??c khác mà ngày nay con ng??i v́ l?i nhu?n nên th??ng l?m d?ng các ch?t ??c h?i trong công nghi?p ch? bi?n th?c ?n. B? viên ?á trong ngu?n n??c u?ng s? mang l?i n?ng l??ng t?t cho ngu?n n??c.

T?i h?i th?o "Nghiên c?u tác ??ng c?a th?ch anh (Amethyst) t?i cu?c s?ng con ng??i" ???c t? ch?c b?i H?i H?u ngh? và H?p tác Vietnam - Braxin, GS.TSKH Phan Tr??ng Th?, Vi?n tr??ng Vi?n ?á quư - Vàng và Trang s?c Vi?t Nam cho hay, ?á th?ch anh ???c k?t tinh t? s? phun lên c?a dung nham b?i các l?p m?c-ma n?m sâu d??i ḷng ??t kho?ng 4 - 10km.

Th?ch anh có c?u trúc g?m silic và oxy ???c s?p x?p theo quy lu?t và t? l? 2:1. C?u trúc này t?o nên s? ch?ng khít vào nhau và có h́nh l?c l?ng. "C?u trúc này ?ă t?o nên tính ch?t k? di?u c?a th?ch anh là tính áp ?i?n. T?c khi ép vào ?á th?ch anh s? t?o nên ngu?n ?i?n nh?, ho?c cho m?t ḍng ?i?n nh? ch?y qua c?ng sinh ra ngu?n ?i?n m?i", GS.TSKH  Phan Tr??ng Th? phân tích.

Riêng th?ch anh h?c có s? h́nh thành t? ch?t khí c?a dung nham. Khi dung nham phun, ch?t khí chui vào các h?c ?á, qua hàng tri?u n?m ch?t khí này k?t tinh thành các tinh th? th?ch anh.

M?i m?t tinh h?c (hang ?á) h?i t? ?i?n tr??ng c?a hàng ngh́n tinh th? th?ch anh riêng l?. Do v?y, m?i m?t tinh h?c có tính n?ng nh? m?t t? ?i?n kh?ng l?. N?u tác ??ng b?ng n?ng l??ng ánh sáng s? làm phát sinh m?t tr??ng ion lan t?a chung quanh tinh h?c. Tr??ng ion ?ó lan truy?n có tính ch?t sóng êm d?u vào c? th? con ng??i. Có l? do ?ó có th? xem nh? m?t bi?n pháp v?t lư tr? li?u, nh? m?t máy phát siêu âm hay phát ion...
GS.TSKH Phan Tr??ng Th? kh?ng ??nh, th?ch anh nói chung hay th?ch anh h?c nói riêng ch? có tác d?ng khi ???c ??t ?úng v? trí và s? d?ng ?úng. Nên ??t th?ch anh h?c ra hiên, c?a nhà. Khi m? c?a, ánh sáng chi?u vào t?o nên các n?ng l??ng giúp kích thích ḍng ?i?n trong th?ch anh h?c.

N?u ??t trong nhà c?n có ?èn chi?u, t?t nh?t là ?èn nh?p nháy, có ánh sáng ?m. Ngoài ra, ng??i buôn bán, giao ti?p có th? xoa qu? c?u th?ch anh có ?? l?n v?a ?? ḷng bàn tay. Ngu?n nhi?t trong ng??i s? t?o nên ḍng ion giúp c? th? gi?m stress, minh m?n ?? làm vi?c.

Cách phân bi?t th?ch anh th?t: Tính ch?t áp ?i?n c?a th?ch anh, c?ng là cách phát hi?n th?ch anh th?t thông qua thi?t b? ki?m tra tính áp ?i?n ho?c ph?i có ngu?n g?c xu?t x?. Các công ty nh?p kh?u chính ng?ch có ch?ng nh?n ngu?n g?c xu?t x? c?a Brasil là m?t b?ng ch?ng ch?ng minh ?ó là th?ch anh th?t, GS.TSKH  Phan Tr??ng Th? h??ng d?n.  

3. Tác D?ng ?á Th?ch Anh Vàng (Citrine)
?á Th?ch Anh Vàng ???c m?nh danh là ‘Chiêu Tài Th?ch’, m?t trong s? các lo?i ?á quư có kh? n?ng ‘chiêu tài’ nh?  (Yellow Sapphire), H? Nhăn Th?ch (Tiger’s Eye), Hoàng Th?ch (Yellow Topaz), Hoàng Ng?c (Yellow Jade), Hoàng Mă Năo (Yellow Agate)…

Kh? n?ng trong y h?c:
- V? m?t th? thân th?: Th?ch anh vàng giúp ích r?t nhi?u trong vi?c ?i?u tr? b?nh ch?ng liên quan ??n h? th?ng tiêu hóa nh? ?au bao t?, viêm loét d? dày, bao t?, tr??ng th?c…
- V? m?t c?m xúc: ánh sáng chói sáng c?a citrine nh? ánh m?t tr?i nên giúp cho ng??i ??u óc minh m?n sáng su?t. Chi?u r?i và th?ng hoa tâm tính giúp ng??i vui v?, c?i m?, l?c quan.
Trong khoa Phong Th?y, v?i bi?t danh là ‘Chiêu Tài Th?ch’, th?ch anh vàng r?t ???c yêu chu?ng trong vi?c ‘chiêu tài, v??ng tài’. Có th? dùng ??t ?? khu v?c pḥng khách, bàn làm vi?c, cung Tài B?ch giúp v??ng t?ng ‘Tài khí’.

4. Tác D?ng ?á Th?ch Anh H?ng  (Rose quartz)
Th?ch anh h?ng ???c m?nh danh là ‘T́nh th??ng th?ch’ (The Stone of Love - ?á c?a t́nh th??ng, hôn nhân, t́nh c?m). Truy?n thuy?t ghi l?i r?ng : ‘Th?ch anh h?ng ???c Th?n Eros mang xu?ng th? gian trong ni?m hy v?ng giúp t?ng tr??ng t́nh th??ng trong nhân th?. Nó c?ng ???c công nh?n là m?t th?ch ?á tr? giúp trong v?n ?? th? tinh c?a nhi?u th? k? và cho ??n ngày nay. T? th?i Trung C?, ?á Th?ch Anh H?ng ???c dùng làm nh?ng v?t ?eo cho các thi?u n? tr?.

Kh? n?ng trong y h?c:
- Th?ch anh h?ng là m?t l?ai th?ch r?t h?u hi?u trong vi?c pḥng ch?ng các tia b?c x?. ?? chúng bên c?nh máy tính có th? giúp gi?m b?t nh?ng tia phát x? gây nên m?i m?t, nh?c ??u. Và n?u nh? ?? chúng bên c?nh gi??ng n?m có th? ng?n ng?a các tia phát x? t? ??t và n??c ??a lên nên có th? t?o m?t gi?c ng? an lành.
- Th?ch anh h?ng giúp kích thích tu?n hoàn máu, t?ng tính d?c và kh? n?ng th? tinh. Có th? giúp làm d?u các c?n ?au do chàm, d?i, d? ?ng da…
- V? m?t c?m xúc, ?á Th?ch Anh H?ng giúp g?n ch?t t́nh th??ng, giúp khai m? các m?i k?t trong ḷng và c?i m? v?i t?t c? m?i ng??i xung quanh.

5. Tác D?ng ?á Th?ch Anh Ám Khói (Smoky quartz)

Th?ch anh khói s? d? ???c g?i là ‘Thanh tr??t th?ch’ là v́ thành ph?n carbon’ ch?a trong th?ch. Ngay t? ngàn x?a, th?ch anh khói th??ng dùng nh? là m?t h? th?ch, chúng báo hi?u ng??i ?eo khi th?ch chuy?n màu x?m h?n ( ?á th?ch anh ám khói có th? chuy?n thành ?á Th?ch Anh ?en. Do ?ó, chúng th??ng dùng ?? ?eo trên tay hay tr??c ng?c. R?t thích h?p cho nh?ng ng??i làm r?ng, làm bi?n hay t?i các h?m m?, khu v?c có nhi?u ch?t b?c x?.

Kh? n?ng trong y h?c:

- ?ây là m?t lo?i th?ch có kh? n?ng làm m?nh các mô (t? bào) liên k?t c?ng nh? gân c?t. Làm m?nh các gân kh?p và kích thích kh? n?ng th? tinh qua vi?c kích thích ?i?u ti?t hormone ? tuy?n th??ng th?n. N?u c?p v? ch?ng hi?m mu?n, mu?n t?ng kh? n?ng th? tinh th́ nên u?ng n??c ngâm c?a th?ch anh khói m?t th?i gian.

- V? c?m xúc, th?ch anh khói có th? giúp mang l?i s? an yên khi b? kích thích (xúc ??ng), c?ng th?ng quá m?c. Có th? c?m n?m trong tay ?? gi?i tr? nh?ng tr??t khí do t? t??ng gây nên.

- Trong ngh? thu?t ‘Phong Th?y’ hay ‘Ki?n trúc n?i-ngo?i th?t’, th?ch anh khói r?t ???c yêu chu?ng và r?t quư v́ nó là m?t ‘H? th?ch’ có th? b?o v? nhà c?a, ng??i, sinh v?t xung quanh t? nh?ng tia b?c x? ??c h?i nh? t?ng sóng t? cao th?, song radio, song ?i?n tho?i, Ti vi … ??t ?? tr??c c?a nhà hay pḥng làm vi?c có th? gi?i tr? nh?ng ?i?u x?u t? các tia b?c x? gây nên. Ngoài ra, v?i tính n?ng c?a th?ch ‘chuy?n tr??t thành thanh, hóa suy thành v??ng’ nên có th? dùng ?? tr?n các khu v?c x?u, y?u kém…

6. Tác D?ng ?á Th?ch Anh ?en (Morion)
?en, ánh chói l? ??, không trong su?t th?ch anh hun khói ti?p xúc lâu dài v?i tia phóng x? s? bi?n thành ?en. R?t hi?u qu? trong ung th? hay các b?nh c?n ?i?u tr? b?ng tia b?c x?.

Kh? n?ng trong y h?c:
- T?ng kh? n?ng phân tích.
- Giúp vô th?c.
- Khai tâm
- Làm bi?n ??i, thay ??i ư t??ng t? x?u thành t?t.
trang: [1]
PhiĂªn bản đầy đủ: ?á th?ch anh